Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
przedsiębiorstw

Treść strony

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać sędziemu-komisarzowi w ciągu jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na piśmie w dwóch egzemplarzach. Sposób zgłoszenia wierzytelności określają przepisy art. 239–240 Prawa Upadłościowego:

 

Art. 239 [Forma zgłoszenia]

1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru.

3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.

 

Art. 239a [Przerwanie biegu terminu przedawnienia] 

Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego. (wchodzi od 2020-03-24)

 

Art. 240 [Zawartość zgłoszenia] W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj

9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek. (wchodzi od 2020-03-24)

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny obsługi Interesantów:

pn-pt: 9:00-13:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość