Doradztwo restrukturyzacyjne

Wnioski restrukturyzacyjne

Treść strony

Wniosek restrukturyzacyjny

Wniosek restrukturyzacyjny jest dokumentem, który składa dłużnik w przypadku gdy jest niewypłacalny, lub zagrożony niewypłacalnością.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika który "utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 
Dłużnika uznaje się za niewypłacalnego także wtedy gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące" (art. 11 ust. 1-5 ustawy prawo upadłościowe).

Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością rozumie się dłużnika, "którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny" (art. 6 ust. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne).

Obecnie dłużnicy mogą skorzystać  z 4 rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

1. Postępowanie o zatwierdzeniu układu- dłużnik samodzielnie zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Osoba spełniająca wymogi, o których mowa w art. 24 ustawy prawo restrukturyzacyjne pełni funkcję nadzorcy układu.    Dłużnik składa do Sądu wniosek wraz ze sprawozdaniem nadzorcy układu po uzyskaniu wymaganej przepisami większości głosów wierzycieli.

2. Przyspieszone postępowanie układowe- dłużnik może z niego skorzystać, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

3. Postępowanie układowe jest prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15%. W obu przypadkach dłużnik zachowuje zarząd własny, a Sąd powołuje nadzorcę sądowego. W niektórych przypadkach Sąd może jednak uchylić zarząd własny dłużnika i powołać zarządcę sądowego. Przyjęcie propozycji układowych odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli.

4. Postępowanie sanacyjne- w wypadku tego postępowania wniosek może również złożyć wierzyciel osobisty.  W postanowieniu o otarciu postępowania sanacyjnego Sąd odbiera zarząd własny dłużnika i wyznacza zarządcę jest przeznaczone dla dłużników których sytuacja jest  Sąd wyznacza zarządcę. Jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. 

Wymogi formalne wniosku określone zostały szczegółowo w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Płaska 17A, Toruń 87-100

508 26 38 88, biuro@kamildobies.pl

Godziny pracy biura:

pn: 8:00-17:00

wt-czw: 8:00-16:00

pt: 8:00-15:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość